POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://gluc.com.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc, z siedzibą: ul. Wolności 102B, 34-220 Maków Podhalański, działającą pod numerem NIP: 5521232833 , REGON: 120567774 zwana dalej F.P.H.U. „Głuc”

Dane osobowe zbierane przez F.P.H.U. „Głuc” za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

F.P.H.U. „Głuc” dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 1 Przetwarzane dane, podstawa prawna, cele przetwarzania danych.

 

1. F.P.H.U. „Głuc” zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wszelkiego kontaktu ze Sklepem Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane w tym dane adresowe (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu)

4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

8. Przekazanie danych osobowych do F.P.H.U. „Głuc” jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych  danych w przypadku składania zamówienia bez uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

§ 2 Powierzenie danych osobowych Klienta, okres przechowywania danych.

 

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta F.P.H.U. „Głuc” przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom F.P.H.U. „Głuc” co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. F.P.H.U. „Głuc” korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie F.P.H.U. „Głuc” Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. F.P.H.U. „Głuc” korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez F.P.H.U. „Głuc” tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić F.P.H.U. „Głuc” i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez F.P.H.U. „Głuc” tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania F.P.H.U. „Głuc” udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innym organom uprawnionym na podstawie ustawy lub aktu równorzędnego.

 

§ 3 Cookies, adres IP

 

1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez F.P.H.U. „Głuc”na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez F.P.H.U. „Głuc” produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. F.P.H.U. „Głuc” może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez F.P.H.U. „Głuc” przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. F.P.H.U. „Głuc” nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

 

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił F.P.H.U. „Głuc”.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez F.P.H.U. „Głuc” zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem F.P.H.U. „Głuc” może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli F.P.H.U. „Głuc” przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług F.P.H.U. „Głuc”, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i F.P.H.U. „Głuc” nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

ba) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

bb) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

bc) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

bd) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

be) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu F.P.H.U. „Głuc” podlega;

bf) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, F.P.H.U. „Głuc” może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega F.P.H.U. „Głuc”. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług F.P.H.U. „Głuc” czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. F.P.H.U. „Głuc” nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

ba) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas F.P.H.U. „Głuc” ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

bb) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

bc) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

bd) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

aa) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

ab) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

ac) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.     

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.    

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, F.P.H.U. „Głuc” spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – F.P.H.U. „Głuc” nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od F.P.H.U. „Głuc” przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5 Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

1. F.P.H.U. „Głuc” zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych

2. F.P.H.U. „Głuc” nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie loginów i haseł.

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym F.P.H.U. „Głuc” poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: zamowienia@gluc.com.pl

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest FPHU „Głuc” Andrzej Głuc ul. Wolności 102b, 34-220 Maków Podhalański, NIP 5521232833, REGON 120567774.

 

Dane kontaktowe Administratora: biuro@gluc.com.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, zawierzania umów sprzedaży za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, usług stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes FPHU Głuc Andrzej Głuc, a także przez podmioty trzecie do celów marketingowych. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przetwarzane są w przypadku kontaktu ze sklepem internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych, o którym mowa w art. 21 RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych  osobowych na naszym serwisie jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym dla realizacji świadczonych usług, nie dłużej niż to jest konieczne dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń stron mogących wyniknąć na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa biorąc w szczególności pod uwagę przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń i karalności. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. Portal używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz  aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.