REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc, działający pod adresem strony internetowej: https://gluc.com.pl/ prowadzony jest przez F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc , z siedzibą: ul. Wolności
102B, 34-220 Maków Podhalański, działającą pod numerem NIP: 5521232833 , REGON: 120567774.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym o którym mowa w pkt. 1.1, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Regulamin określa również zasady i cele korzystania z funkcji „Złóż zapytanie”.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu internetowy F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc w hiper link „Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowy F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie. Skorzystanie z funkcji złóż zapytanie nie jest tożsame z wysłaniem formularza zamówienia i nie stanowi złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.)

 

 

 


2. DEFINICJE


Regulamin
- niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

·       osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto"

oraz

·       osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://gluc.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub Usługi.

Sprzedawca - F.P.H.U. „Głuc” Andrzej Głuc , z siedzibą: ul. Wolności 102B, 34-220 Maków Podhalański, działającą pod numerem NIP: 5521232833 , REGON: 120567774. która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej lub prezentuje towary lub usługi.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, lub będąca zaproszeniem do zawarcia umowy

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień lub zawarta w sposób tradycyjny tj. w jednej z siedzib sprzedawcy przy jednoczesnej obecności obu stron umowy

Złóż zapytanie – zakładka sklepu internetowego sprzedawcy przeznaczona do komunikacji ze strony klienta za pośrednictwem, której klient może skierować zapytanie odnośnie dostępności konkretnego towaru, usługi na podstawie, którego sprzedawca przekaże informacje zwrotną z ewentualną ofertą sprzedaży, terminami i warunkami realizacji. Wszelkie towary lub usługi opatrzone funkcją złóż zapytanie nie stanowią oferty sprzedaży za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane:

- poprzez funkcję dodaj do koszyka powodującą umieszczenie danego towaru lub usługi w koszyku

- poprzez funkcję złóż zapytanie

, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez wybranie Towarów lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia i przekazanie zapłaty ceny w formie przelewu bankowego, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 4 dni roboczych, Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty pełnej ceny na rachunku bankowym.

4. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji kiedy okaże się, że nie jest w stanie wykonać umowy w przewidzianych niniejszym regulaminem terminach z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące zakupionego towaru lub inne dotyczące sytuacji organizacyjnej poinformuje o tym Klienta, a klient będzie mógł według swojego wyboru, albo skorzystać z możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia, albo od umowy odstąpić. Jeżeli Klient po wezwaniu sprzedawcy nie złoży oświadczenia we wskazanym wyżej przedmiocie sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Do odstąpienia, o którym wyżej mowa wystarczy przesłanie załącznika nr 2 stanowiącego wzór odstąpienia od umowy z treścią wskazującą na numer zamówienia, dane na podstawie, których można zidentyfikować klienta, oświadczenie z treści, którego wynikać będzie, że klient odstępuje od umowy przed dostarczeniem mu towaru.

 

5. Przedsiębiorcy wpisani do CEDiG, którzy mogą być uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), mają obowiązek określenia, już w chwili składania zamówienia Towarów lub Usług, czy zakup ma dla nich charakter zawodowy. Brak określenia rozpatrywany będzie na niekorzyść przedsiębiorcy.

6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia wolą Klienta będzie zmiana zamówienia wymieniony jest zobowiązany odstąpić od pierwotnego zamówienia. Może następnie złożyć zamówienie zgodnie ze swoją wolą. Do odstąpienia, o którym wyżej mowa wystarczy przesłanie załącznika nr 2 stanowiącego wzór odstąpienia od umowy z treścią wskazującą na numer zamówienia, dane na podstawie których można zidentyfikować klienta, oświadczenie z treści, którego wynikać będzie, że klient odstępuje od umowy przed dostarczeniem mu towaru.

8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 7.00 do 17.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17.00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Jeżeli Klient pomimo złożenia zamówienia całość ceny nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia sprzedawca w przypadku zawarcia umowy może od umowy odstąpić informując Klienta o przyczynie odstąpienia.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

11. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail – zamowienia@gluc.com.pl.

12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów lub Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. W opisanej sytuacji przedstawienie oświadczenia woli ze strony Klienta następuje w terminie trzech dni roboczych w formie elektronicznej w sposób umożliwiający identyfikację zamówienia i Klienta. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem nie złoży żadnego oświadczenia sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić.


4. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

1. przelewem;

2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.


5. REKLAMACJA


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

·       Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

·       Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

·       Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

·       Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

12. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji i jest niezbędny do jej złożenia.

13. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi,  bezzwłocznie dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Wolności 102B, 34-220 Maków Podhalański. Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu na okoliczność poniesionych kosztów, o których wyżej mowa. W sytuacji dostarczenia towaru przy użyciu własnego środka komunikacji koszty te określane są stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy właściwości zakupionej rzeczy na to nie pozwalają rzecz zostanie odebrana przez sprzedawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z kupującym. Kupujący ma obowiązek współdziałania we wskazanym wyżej zakresie.

14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania. Termin ten liczony jest stosownie do właściwych przepisów kodeksu cywilnego.

15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta lub obniżyć cenę.

16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Termin ten oblicza się stosownie do właściwych przepisów kodeksu cywilnego.

17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za nieuzasadnione.

18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.

19. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary i Usługi.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów lub Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: zamowienia@gluc.com.pl.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Wolności 102B, 34-220 Maków Podhalański.

6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

·       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności tyczy się to zamówień indywidualnych na materiały budowlane, takie jak beton czy zaprawa.

·       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

·       o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

 


7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów lub Usług znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu https://gluc.com.pl/.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy lub wole stron. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI